Anunţ privind decizia etapei de încadrare (PUZ Parc fotovoltaic - Galicea Mare - SC ARCHENERGY ESCO RO)

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004 pentru „Planul Urbanistic Zonal – Construire Parc Fotovoltaic -35 MW Comuna Galicea Mare, jud Dolj", titular SC ARCHENERGY ESCO RO SRL: planul nu se supune evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Anunţ privind decizia etapei de încadrare
26.11.2013

  

APM DOLJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004 pentru „Planul Urbanistic Zonal – Construire Parc Fotovoltaic -35 MW Comuna Galicea Mare, jud Dolj", titular SC ARCHENERGY  ESCO RO SRL: planul nu se supune  evaluării de mediu şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia precum şi motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare pot fi consultate în zilele de luni-joi între orele 8.00 -16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, str. Petru Rareş nr.1, Craiova.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris  în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în mass-media, zilnic la sediul APM Dolj, (fax: 0251.419.035, e–mail: office@apmdj.anpm.ro).

 

Motivele care au stat la baza deciziei etapei de încadrare sunt următoarele:  

- planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului şi urbanism şi stabileşte cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte care sunt prevăzute în anexa II la HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, dar în urma analizei  obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa I din HG nr. 1076/2004, nu au fost evidenţiate efecte potenţial semnificative asupra mediului,

- conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi Ordinului nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004, planul se încadrează la art. 5alin.(3), lit. a,

- schimbarea destinaţiei terenului cu funcţiune actuală agricolă în zonă industrială pentru investiţia propusă, respectiv (Construire Parc fotovoltaic) pe suprafaţa de 800.670,00 mp aflat în comuna Galicea Mare nu ridică probleme de mediu şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană.

- amplasamentul se află la 1225 m de zona de locuit.

- situarea zonei, conform Studiului geotehnic, specifică condiţii bune de fundare pentru noile construcţii.

- prin PUZ se prevede o rezervare de 25 000,00 mp pentru organizarea spaţiilor verzi pe parcelă.

- realizarea Parcului fotovoltaic va contribui la atingerea ţintei strategice a României, respectiv "ponderea energiei electrice produse din aceste surse în totalul consumului brut de energie electrică trebuie să fie la nivelul anului 2015 de 35% şi la nivelul anului 2020 de 38%".

- în urma anunţurilor publice privind depunerea primei versiuni a planului nu s-au înregistrat la APM Dolj observaţii/propuneri din partea publicului.


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-11-26 09:32:07
TiparesteTipareste